చక్కిలిగింతల చెట్టు.. ముట్టుకుంటే నవ్వే.. ఎక్కడుందో తెలుసా?

మనుషులకు చక్కిలిగింతలు, కితకితలు ఉండటం సహజం. చెట్టుకి ఎందుకుంటాయి? అని డౌట్ వస్తోంది కదూ. అదే ఆ చెట్టు ప్రత్యేకత. ఎక్కడుందో పూర్తి వివరాలు ఇవిగో...