ఆ ఊరంతా బొమ్మలే... సజీవ శిల్పాలు!... కళ్లతో చూసినా నమ్మలేం

Utsav Rock Garden: హైదరాబాద్‌... శిల్పారామంలో విలేజ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో... అదే విధమైన... అంతకంటే పెద్ద ఊరిని అక్కడ చూడొచ్చు. ఈ ఫొటోలు చూస్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు.