పెళ్లి వేడుకను మధ్యలో వదిలివేసి కౌంటింగ్ కేంద్రానికి వచ్చిన వధువు.. ఎందుకోసమంటే..

ఓ వధువు పెళ్లి వేడుకను మధ్యలో వదిలేసి ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతున్న కౌంటింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుంది.

  • |