బార్బీలా కనిపించాలని రూ.24 లక్షలు ఖర్చుచేసింది.. తీరాచూస్తే ఇలా అయ్యింది!

ఈ ప్రపంచంలో చాలా మందికి తాము తమలా ఉండటం నచ్చదు. ఇంకెలాగో ఉండాలనుకుంటారు. అందుకోసం సర్జరీలు చేయించుకుంటారు. అలాంటి ఓ యువతి కథ ఇది.