హోటల్‌లోకి దూరిన 10 మంది దొంగలు.. ఒక్క పైసా ముట్టుకోకుండానే..