ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వర్షం పడే ప్రాంతాలు... అక్కడ గొడుగులు, రెయిన్ కోట్లూ సరిపోవు

Maximum Rainfall: అక్కడ ఎప్పుడు చూసినా వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది. అందుకే ఆ ప్రాంతాలు దట్టమైన అడవిలా ఉంటాయి. అంతా గ్రీనరీయే. సూర్యుణ్ని చూద్దామన్నా కనిపించడు. అలాంటి ప్రాంతాలేవో చూద్దాం.