ఆసుపత్రిలో అన్నదానం... కవిత చేపట్టిన కార్యక్రమానికి రెండేళ్లు