ఒక్క ఫోర్ కొట్టి ఉంటే.. రోహిత్ ఖాతాలో అద్భుత రికార్డ్ ఉండేది..