ఆ పని పూర్తి చేశాకే 2024లో ఓట్లు అడుగుతా.. జగన్ ప్రతిజ్ఞ