ఒకేరోజు 83 మందిని ప్రాణాలు తీసిన పిడుగులు... జిల్లాల వారీగా ప్రభుత్వం వివరాలు..

ఒకేరోజు పిడుగుపాట్లు 83 మంది ప్రాణాలు తీశాయి.