Home » photogallery » life-style »

YOU SHOULD BETTER TO AVOID TO EAT SWEETS IN YOUR FIRST NIGHT HERE IS THE SCIENTIFIC REASON SRD

First Night: శోభనం రాత్రి అవి మాత్రం తినకండి.. తింటే ఉత్సాహం మొత్తం నీరుగారిపోయినట్లే.!

First Night: శోభనం అనేది భారతీయులకు ప్రత్యేకమైనది. ఆ మూడు రోజుల కోసం ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తారు. తీరా ఆ సమయం వచ్చాక.. అవి తింటే ఉత్సాహం మొత్తం నీరుగారిపోయినట్లే.!