మీకు కూర్చున్నప్పుడు కాళ్లు ఉపే అలవాటు ఉందా?.. అయితే ఈ సమస్యలు ఉన్నట్టే!.. ఎలా కంట్రోల్ చేయాలంటే..

కొంతమందికి కొన్ని అలవాటులు ఉంటాయి. అవి మంచిది కాదని తెలిసిన కూడా వాటిని మానుకోలేరు. అలాంటిదే కూర్చున్నప్పుడు కాళ్లు ఊపడం.

  • |