Home » photogallery » life-style »

DO FOLLOW THESE PRE AND POST TATTOO CARE TIPS RNK

Tattoo care: టాటూ వేయించుకుంటున్నారా? ముందుగానే 2 విషయాలు తెలుసుకోకపోతే.. ఆ తర్వాత ఏమీ చేయలేరు..

Pre and post tattoo care :నల్ల సిరాతో పెయింట్ చేసే పచ్చబొట్టు చెరిపివేయడం సులభం. పచ్చబొట్టు రంగు, రంగుల ఇంక్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తే, దానిని చెరిపివేయడం కష్టం.