ఇంట్లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సెక్స్ రాకెట్.. పోలీసులు రైడ్ చేయడంతో..

ఓ ఇంట్లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న సెక్స్ రాకెట్ గుట్టును పోలీసులు రట్టు చేశారు.