భార్యకు ఇష్టమని పానీ పూరీ తీసుకెళ్లాడు.. అదే అతని తప్పైంది.. చివరికి ఊహించని మలుపుతో..

సాధారణంగా చాలా మంది భార్యా భర్తల మధ్య తరచూ గొడవలు అవ్వడం, ఏదైనా ఇబ్బంది కలగడం లాంటివి జరుగుతుంటాయి. కానీ, చిన్న చిన్న గొడవలే వారి జీవితాల్లో ఊహించని మలుపు తీసుకువస్తాయ్.