ప్రేమించడమే శాపమా... ఆ యువతి చేసిన తప్పేంటి?

ప్రేమ గురించి శతాబ్దాలుగా ఎన్నో కవితలు, వర్ణనలు... మరి ఆ ప్రేమ ఆమె విషయంలో ఎందుకు విషాదం అయ్యింది? ప్రేమించడమే పాపమా?