భార్యపై అనుమానం.. తనలో మృగాన్ని నిద్రలేపిన భర్త .. రాక్షసులు కూడా ఇలా చేయరు..

తాళికట్టాడు. కలకాలం తోడుంటానని వాగ్దానం చేశాడు. భార్యతో నూరేళ్లు అన్యోన్యంగా జీవించాల్సిన వాడు అనమానం పెంచుకున్నాడు. ఆ తరువాత అత్యంత అమానవీయంగా వ్యవహరించాడు.