భర్తకు దారుణమైన అలవాటు.. కొన్నాళ్లు మౌనంగా భరించిన భార్య.. తట్టుకోలేక చివరకు..

Harassment: భర్త వేధింపులు ఈ రకంగా ఉంటే అత్తగారి వేధింపులు మరో విధంగా ఉన్నాయని హరిణి వెల్లడించింది.