కండోమ్ లేకుండా సెక్స్ వద్దన్నందుకు కాల్ గర్ల్ హత్య...

కండోమ్ లేకుండా తాను సెక్స్‌లో పాల్గొననని చెప్పిన కాల్ గర్ల్‌ను యువకుడు హత్య చేశాడు.