మైనర్ బాలికను పనిమనిషిగా పెట్టుకొని....కామ వాంఛలు తీర్చుకొని...యజమాని కాదు కీచకుడు...

యజమాని లైంగికంగా వేధించినా చెప్పుకునే పెద్ద దిక్కు లేకపోవడంతో ఆమె మనస్సులోనే తన బాధను దిగమింగుతూ వచ్చింది. గత వారం ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆ యువతిపై అత్యాచారం చేశాడు.