కట్నం కోసం భర్త నుంచి వేధింపులు.. ప్రేమగా దగ్గరైన మరిది.. అక్కడే కథ యూ టూర్న్ తీసుకుంది..

ఆ వేధింపులు ఆమె తట్టుకోలేక పోయింది. ఆ సమయంలో.. ఆమెకు మరిది బాసటగా నిలిచాడు. ఆ స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది.