ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక్క కరోనా మరణం కూడా లేదు...

దేశంలో ఈ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఒక్క కరోనా మరణం కూడా నమోదు కాలేదని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి.