హోమ్ /వార్తలు /కాలజ్ఞానం /

Shani jayanti 2022: శనిజయంతిరోజు కేవలం ఈ 2 చిన్న పనులు చేస్తే.. పీడలన్ని పోయి సుఖశాంతులు కలుగుతాయట..

Shani jayanti 2022: శనిజయంతిరోజు కేవలం ఈ 2 చిన్న పనులు చేస్తే.. పీడలన్ని పోయి సుఖశాంతులు కలుగుతాయట..

ప్రతీకాత్మక చిత్రం

ప్రతీకాత్మక చిత్రం

Shani jayanti 2022: ఈ ఏడాది మే 30న శని జయంతి. ఈ రోజున మీరు ఈ రెండు సులభమైన మార్గాలతో శనిదేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు.

Shani jayanti 2022:  ఈ సంవత్సరం మే 30వ తేదీ సోమవారం శని జయంతి. ఈ రోజున సోమవతి అమావాస్య. శని జయంతి సందర్భంగా శని దేవుడిని పూజిస్తారు, తద్వారా అతను సంతోషిస్తాడు ,భక్తులకు తన అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. దీని వల్ల వారి బాధలు, దుఃఖాలు, రోగాలు, దోషాలు మొదలైనవి తొలగిపోతాయి. సాడే సతి ,ధైయ్యాలలో శని బాధ తగ్గుతుంది. ఉపశమనం లభిస్తుంది ,జాతక శని దోషం కూడా శాంతిస్తుంది. సమయం లేకపోవడం వల్ల, మీరు శని దేవుడిని శాస్త్రీయంగా పూజించలేరు లేదా శని మంత్రాలను జపించలేరు. అయినప్పటికీ మీరు ఈ రెండు సులభమైన చర్యలతో శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు.

శని జయంతి నాడు స్నానం మొదలైన తర్వాత మీ మనస్సులో శని దేవుడిని స్మరించుకోండి. ఆ తర్వాత శని చాలీసా పఠించి నువ్వుల నూనె లేదా ఆవనూనె దీపంతో శని మహారాజ్‌కి హారతి చేయండి. శని చాలీసా, శని ఆరతిలో, కర్మ ప్రదాత అయిన శని దేవుడి మహిమ, గుణాలు వివరించారు. దీని ద్వారా మీరు శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు ,అతని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.

శ్రీ శని చాలీసా..

దోహా ..

జయ గణేశ గిరిజా సువన మంగల కరణ కృపాల ।

దీనన కే దుఖ దూర కరి కీజై నాథ నిహాల ॥

జయ జయ శ్రీ శనిదేవ ప్రభు సునహు వినయ మహారాజ ।

కరహు కృపా హే రవి తనయ రాఖహు జనకీ లాజ ॥

చౌపాయీ ..

జయతి జయతి శనిదేవ దయాలా । కరత సదా భక్తన ప్రతిపాలా ॥

చారి భుజా తను శ్యామ విరాజై । మాథే రతన ముకుట ఛబి ఛాజై ॥

పరమ విశాల మనోహర భాలా । టేఢ़ీ దృష్టి భృకుటి వికరాలా ॥

కుణ్డల శ్రవణ చమాచమ చమకే । హియే మాల ముక్తన మణి దమకై ॥

కర మేం గదా త్రిశూల కుఠారా । పల బిచ కరైం అరిహిం సంహారా ॥

పింగల కృష్ణో ఛాయా నన్దన । యమ కోణస్థ రౌద్ర దుఖ భంజన ॥

ఇది కూడా చదవండి: Zodiac signs : ఈ 4 రాశులవారు రహస్యాలను ఎవరితో చెప్పరు.. మీరు ఏ విషయమైనా వీరితో ఈజీగా షేర్ చేసుకోవచ్చట..


సౌరీ మన్ద శనీ దశ నామా । భాను పుత్ర పూజహిం సబ కామా ॥

జాపర ప్రభు ప్రసన్న హవైం జాహీం । రంకహుఁ రావ కరైం క్శణ మాహీం ॥

పర్వతహూ తృణ హోఇ నిహారత । తృణహూ కో పర్వత కరి డారత ॥

రాజ మిలత బన రామహిం దీన్హయో । కైకేఇహుఁ కీ మతి హరి లీన్హయో ॥

బనహూఁ మేం మృగ కపట దిఖాఈ । మాతు జానకీ గఈ చురాఈ ॥

లషణహిం శక్తి వికల కరిడారా । మచిగా దల మేం హాహాకారా ॥

రావణ కీ గతి-మతి బౌరాఈ । రామచన్ద్ర సోం బైర బఢ़ాఈ ॥

దియో కీట కరి కంచన లంకా । బజి బజరంగ బీర కీ డంకా ॥

నృప విక్రమ పర తుహిం పగు ధారా । చిత్ర మయూర నిగలి గై హారా ॥

హార నౌంలఖా లాగ్యో చోరీ । హాథ పైర డరవాయో తోరీ ॥

భారీ దశా నికృష్ట దిఖాయో । తేలహిం ఘర కోల్హూ చలవాయో ॥

వినయ రాగ దీపక మహఁ కీన్హయోం । తబ ప్రసన్న ప్రభు హ్వై సుఖ దీన్హయోం ॥

హరిశ్చంద్ర నృప నారి బికానీ । ఆపహుం భరేం డోమ ఘర పానీ ॥

తైసే నల పర దశా సిరానీ । భూంజీ-మీన కూద గఈ పానీ ॥

శ్రీ శంకరహిం గహ్యో జబ జాఈ । పారవతీ కో సతీ కరాఈ ॥

తనిక వోలోకత హీ కరి రీసా । నభ ఉడ़ి గయో గౌరిసుత సీసా ॥

ఇది కూడా చదవండి: Shubha Muhurats 2022: మే 29 నుంచి జూన్ 04 వరకు వివాహం, గృహప్రవేశానికి శుభసమయం..



పాణ్డవ పర భై దశా తుమ్హారీ । బచీ ద్రౌపదీ హోతి ఉఘారీ ॥

కౌరవ కే భీ గతి మతి మారయో । యుద్ధ మహాభారత కరి డారయో ॥

రవి కహఁ ముఖ మహఁ ధరి తత్కాలా । లేకర కూది పరయో పాతాలా ॥

శేష దేవ-లఖి వినతి లాఈ । రవి కో ముఖ తే దియో ఛుడ़ాఈ ॥

వాహన ప్రభు కే సాత సుజానా । జగ దిగ్గజ గర్దభ మృగ స్వానా ॥

జమ్బుక సింహ ఆది నఖ ధారీ । సో ఫల జ్యోతిష కహత పుకారీ ॥

గజ వాహన లక్శ్మీ గృహ ఆవైం । హయ తే సుఖ సమ్పత్తి ఉపజావైం ॥

గర్దభ హాని కరై బహు కాజా । సింహ సిద్ధకర రాజ సమాజా ॥

జమ్బుక బుద్ధి నష్ట కర డారై । మృగ దే కష్ట ప్రాణ సంహారై ॥

జబ ఆవహిం ప్రభు స్వాన సవారీ । చోరీ ఆది హోయ డర భారీ ॥

తైసహి చారీ చరణ యహ నామా । స్వర్ణ లౌహ చాఁది అరు తామా ॥

లౌహ చరణ పర జబ ప్రభు ఆవైం । ధన జన సమ్పత్తి నష్ట కరావైం ॥

సమతా తామ్ర రజత శుభకారీ । స్వర్ణ సర్వ సుఖ మంగల భారీ ॥

జో యహ శని చరిత్ర నిత గావై । కబహుం న దశా నికృష్ట సతావై ॥

అద్భూత నాథ దిఖావైం లీలా । కరైం శత్రు కే నశిబ బలి ఢీలా ॥

జో పణ్డిత సుయోగ్య బులవాఈ । విధివత శని గ్రహ శాంతి కరాఈ ॥

పీపల జల శని దివస చఢ़ావత । దీప దాన దై బహు సుఖ పావత ॥

కహత రామ సున్దర ప్రభు దాసా । శని సుమిరత సుఖ హోత ప్రకాశా ॥

శని హరతి ..

జయ జయ శ్రీ శనిదేవ భక్తన హితకారీ ।

సూరజ కే పుత్ర ప్రభూ ఛాయా మహతారీ ॥ జయ॥

శ్యామ అంక వక్ర దృష్ట చతుర్భుజా ధారీ ।

నీలామ్బర ధార నాథ గజ కీ అసవారీ ॥ జయ॥

కిరిట ముకుట శీశ రజిత దిపత హై లిలారీ ।

ముక్తన కీ మాలా గలే శోభిత బలిహారీ ॥ జయ॥

మోదక మిష్ఠాన పాన చఢ़త హైం సుపారీ ।

లోహా తిల తేల ఉడ़ద మహిషీ అతి ప్యారీ ॥ జయ॥

దేవ దనుజ ఋషీ మునీ సుమరిన నర నారీ ।

విశ్వనాథ ధరత ధ్యాన శరణ హైం తుమ్హారీ ॥ జయ॥

First published:

Tags: Shani Dev, Shani Jayanthi 2021